Share |

Tel.

033 – 4333 970

Fax.

033 – 4333 971

 
 

10% winterkorting op al uw schilderwerk!!
Binnenwerk 10%
Buitenwerk 10%
Kijk naar de voorwaarden
  • 6% BTW regeling schilderen

    Geschreven door : Remco van Uffelen op sep '13 09 00:20 - reactie(s) : 0

Schilderen en stukadoren van particuliere woningen ouder dan 2 jaar

Nu 6% BTW voor woningen ouder dan 2 jaar!
Per 15 september 2009 is de lage BTW-regeling voor schilderwerken veranderd. U betaalt het lage BTW-tarief van 6% voor schilderwerk indien de woning door particulieren wordt bewoond en de woning ouder is dan 2 jaar. Deze periode van 2 jaar wordt gerekend vanaf het moment dat de woning daadwerkelijk na de oplevering bewoond is. Garages, schuren, serres, aan- en uitbouw, tuinhekken enz. vallen ook onder het begrip ‘woning’.
Voorwaarde is wel dat zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.
De 6% BTW regeling geldt voor binnen- en buitenwerk. 

1. Wat wordt verstaan onder particuliere woningen?

De term “particuliere woning” heeft betrekking op onroerende zaken die zijn bestemd voor particuliere bewoning. Het gaat in dit kader om woningen waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijk leegstaande particuliere woningen zijn hieronder te begrijpen.

Als particuliere woning zijn onder meer aan te merken:

- woningen in particuliere eigendom;
- huurwoningen van woningbouwcorporaties e.d. die door particulieren worden bewoond;
- bejaardentehuizen/aanleunwoningen;
- verpleeg- en verzorgingsinstellingen;
- studentenflats;
- kloosters, voor zover in gebruik voor permanente bewoning;
- tweede woningen, voor zover permanente bewoning daarvan is toegestaan.

De gemeenschappelijke ruimtes in appartementen, bejaardentehuizen/aanleunwoningen, verpleeg- en verzorgingsinstellingen e.d. (zoals de hal, het trappenhuis, de eetzaal, de recreatieruimte e.d.) volgen het regime dat geldt voor de particuliere woongedeelten.

Niet als particuliere woning zijn onder andere te beschouwen:

- vakantiewoningen;
- hotels/pensions;
- woonboten/woonwagens;
- asielzoekerscentra;
- ziekenhuizen;
- internaten.

2. Behoren garages, schuren, serres e.d. ook tot een particuliere woning?

Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken e.d. behoren tot een particuliere woning, voor zover zij op hetzelfde perceel als de particuliere woning zijn gelegen. Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de particuliere woningen (bijv. parkeergarages onder flatgebouwen die door particulieren worden bewoond) worden eveneens tot de particuliere woning gerekend, uiteraard indien en voor zover zij door de eigenaars of huurders van die particuliere woningen worden gebruikt.
Afzonderlijke, niet hiervoor bedoelde garageboxen behoren niet tot de particuliere woning.

3. Hoe is vast te stellen dat een particuliere woning ouder is dan 2 jaar? 

Voor de beoordeling of een woning minimaal 2 jaar oud is, is bepalend de begindatum van het bouwjaar volgens de gemeentelijke administratie op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Het bouwjaar van de woning is het jaar waarin de woning wordt opgeleverd, het begin van het bouwjaar is dan op 1 januari van het jaar van oplevering van de woning. Bij een pand dat niet vanaf het begin als woning in gebruik is geweest, bepaalt het tijdstip waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen of de woning minimaal 2 jaar oud is. Te denken valt aan een oud monumentaal pakhuis dat tot een appartementencomplex is omgebouwd. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die 2 jaar of ouder zijn.
Voor de schilder of stukadoor verdient het aanbeveling om voor de toepassing van het verlaagde tarief in het bezit te zijn van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever dat de desbetreffende woning ouder is dan 2 jaar.

4. Hoe moet omgegaan worden met panden die zowel als woning en als bedrijfspand
worden gebruikt?


Ten aanzien van panden die zowel als particuliere woning en als bedrijfspand worden gebruikt (bijv.woon/winkel/praktijkpanden), wordt voor de toepassing van het BTW -tarief goedgekeurd dat voor zover de desbetreffende panden in hoofdzaak (d.w.z. voor meer dan 50%) voor particuliere bewoning worden gebruikt, deze in hun geheel als particuliere woning worden aangemerkt. Als een pand voor minder dan 50% als particuliere woning wordt gebruikt, dan mag het deel dat voor particuliere bewoning wordt gebruikt voor de toepassing van het BTW -tarief worden afgesplitst.

5. Welke diensten van schilders vallen onder het verlaagde tarief?

Het schilderwerk dat binnens- en buitenshuis wordt verricht is naar het verlaagde tarief belast.
Voor de toepassing van het verlaagde tarief is het niet noodzakelijk, dat het schilderwerk door een schildersbedrijf wordt verricht: ook aannemers, klusbedrijven e.d. mogen het verlaagde tarief toepassen indien en voor zover zij (onderdelen van) schilderwerk verrichten.Voor de toepassing van het verlaagde tarief is het evenmin noodzakelijk dat de opdrachtgever een
particulier is: ook als woningbouwcorporaties e.d. opdracht geven tot het verrichten van schilderwerk in particuliere woningen, geldt ter zake het verlaagde tarief.

Behangen en de direct met behangen samenhangende voorbereidingswerkzaamheden vallen onder de 6% BTW. Apart gespecificeerde levering van behang valt onder het 19% tarief.

Indien ramen, deuren of kozijnen worden vervangen inclusief beglazing met een Ugl-waarde kleiner of gelijk aan de eisen in het bouwbesluit wordt er ook het lage BTW-tarief toegepast. En wel op de volgende wijze: 6% wordt er in rekening gebracht voor zowel de arbeid als het materiaal indien de arbeid meer is dan de helft van het totaal gefactureerde bedrag; er wordt 6% in rekening gebracht voor de arbeid en er moet 19% in rekening gebracht worden voor het materiaal indien de arbeid minder is dan de helft van het totaal gefactureerde bedrag.

Ook voor het leveren en aanbrengen van isolatiemateriaal geldt het lage 6%-BTW tarief indien het gaat om: vloer-, gevel- en dakisolatie met een Rc-waarde die voldoet aan het bouwbesluit (groter dan of gelijk aan 2,50m2 kw; spouwmuurisolatie met een Rc-waarde die groter is dan of gelijk aan 1,1 m2 kw; bodemisolatie met een Rc-waarde die groter is dan of gelijk aan 1,1 m2 kw.

Ook hiervoor geldt dat er 6% in rekening gebracht wordt voor zowel de arbeid als het materiaal indien de arbeid meer is dan de helft van het totaal gefactureerde bedrag; er wordt 6% in rekening brengen voor de arbeid en moet 19% in rekening gebracht worden voor het materiaal indien de arbeid minder is dan de helft van het totaal gefactureerde bedrag.